Aby powiększyć stronę wciśnij jednocześnie CTRL, oraz "+"
Aby pomniejszyć stronę wciśnij jednocześnie CTRL, oraz "-"

1.1.1.

Tytuł projektu:

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, wysokowydajnej technologii łączenia stali wysokowytrzymałej o granicy plastyczności 1300 MPa wiązką laserową z wykorzystaniem zrobotyzowanego stanowiska.

 

Nazwa programu:

Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Cel projektu:

Opracowanie innowacyjnej w skali światowej, wysokowydajnej technologii łączenia stali wysokowytrzymałych o granicy plastyczności do 1300 MPa wiązką lasera z wykorzystaniem stanowiska zrobotyzowanego, która pozwoli zachować korzystne właściwości wytrzymałościowe złączy, zbliżone do właściwości materiału podstawowego.

 

Planowane efekty:

Cel projektu zostanie urzeczywistniony w drodze realizacji prac B+R w ramach 4 etapów. Dzięki innowacyjnej technologii, będącej wynikiem prac badawczo – rozwojowych, możliwe stanie się wygenerowanie unikalnych cech funkcjonalnych produktów z HSS, w postaci zwiększonej wytrzymałości konstrukcji, oszczędności i efektywności materiałowych, przekładających się na niespotykane na rynku korzyści dla odbiorcy ostatecznego, tj. firm z sektorów automotive, budowlanego.

 

Wartość projektu:

4 072 799,88 zł (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć 88/100 złotych)

 

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt:

2 753 695,58 zł (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć 58/100 złotych)

 

Okres realizacji: 2016/01/01 – 2018/06/30

 

Projekt  współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020