Aby powiększyć stronę wciśnij jednocześnie CTRL, oraz "+"
Aby pomniejszyć stronę wciśnij jednocześnie CTRL, oraz "-"

2.3.2

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

 

 

Tytuł projektu:

Zakup usług badawczych związanych z opracowaniem wytycznych technologicznych dotyczących wysokowydajnej metody łączenia prętów zbrojeniowych ze stali wysokowytrzymałych

 

Nazwa programu:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś Priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

 

Opis projektu:

W ramach przedmiotowego projektu zostanie zlecone jednostce badawczej (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej) przeprowadzenie badań mających na celu opracowanie technologii spawania metodą MAG siatek z prętów zbrojeniowych o wysokiej wytrzymałości (powyżej 500 MPa). Opracowana technologia będzie stanowić know how i pozwoli na wprowadzenie do oferty nowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego do łączenia prętów zbrojeniowych.

 

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest opracowanie wytycznych technologicznych dotyczących wysokowydajnej metody łączenia/spawania prętów zbrojeniowych ze stali wysokowytrzymałych o granicy plastyczności minimum 500 MPa poprzez nawiązanie i rozwój współpracy z Wydziałem Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Opracowana metoda/technologia zostanie zaprojektowana w wyniku prac B+R i będzie zgodna z celami 2.3.2 POIR. Dzięki podjętym działaniom możliwe będzie wdrożenie do produkcji w przedsiębiorstwie Roboty Przemysłowe Sp. z o.o. nowego innowacyjnego typu produktu – zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego umożliwiającego łączenie prętów zbrojeniowych według opracowanej technologii.

 

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu zostanie opracowania udoskonalona/nowa technika łączenia prętów zbrojeniowych, która pozwoli na wdrożenie w przedsiębiorstwie Roboty Przemysłowe Sp. z o.o. nowego typu innowacyjnego produktu – zrobotyzowanego stanowiska do spawania prętów zbrojeniowych ze stali wysokowytrzymałych. Zastosowanie technologii zrobotyzowanego spawania MAG przyczyni się m.in. do znacznego wzrostu wydajności produkcji i jakości wyrobu oraz uzyskania korzystniejszych cech użytkowych. Nowe innowacyjne stanowisko zrobotyzowane będzie umożliwiało wykonywanie kilku typów połączeń prętów (średnice od 10 do 16 mm), wykonanych ze stali o minimalnej gwarantowanej granicy plastyczności 500 MPa.

 

Wartość projektu:

247 200.00 (Słownie: dwieście czterdzieści siedem tysięcy dwieście 00/100 PLN)

 

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt:

210 120.00 (Słownie: dwieście dziesięć sto dwadzieścia tysięcy 00/100 PLN)