Aby powiększyć stronę wciśnij jednocześnie CTRL, oraz "+"
Aby pomniejszyć stronę wciśnij jednocześnie CTRL, oraz "-"

2.3.1. – system do zarządzania

 

Tytuł projektu:

Zakup proinnowacyjnych usług doradczych związanych z wprowadzeniem innowacji procesowej w przedsiębiorstwie poprzez wdrożenie systemu zarządzania i planowania zasobów przedsiębiorstwa

 

Nazwa programu:

Program operacyjny Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś Priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

 

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest skorzystanie z proinnowacyjnych usług doradczych w celu wdrożenia technologicznej innowacji procesowej w ramach udoskonalenia metody produkcyjnej poprzez wdrożenie informatycznego systemu zarządzania i planowania zasobów przedsiębiorstwa Roboty Przemysłowe Sp. z o.o.. W ramach usług pozyskana zostanie pomoc m.in. w opracowaniu modelu finansowego wdrożenia, doradztwem i pomocą w opracowaniu i przeprowadzeniu pilotażowego wdrożenia innowacji, szkoleniu w pełnym wdrożeniu oraz monitorowaniu efektów wdrożenia. W ramach projektu planowana jest także inwestycja początkowa związana z zakupem dedykowanego systemu informatycznego. Implementacja systemu zarządzania i planowania zasobów przedsiębiorstwa związana będzie z zarządzaniem bazami danych, zarządzaniem procesami produkcji i zamawiania oraz uporządkowaniem i wyeliminowaniem papierowego obiegu dokumentów ze ścieżki zamawiania, produkcji, sprzedaży oraz serwisowania produktów klienta.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest pozyskanie doradztwa w ramach usług proinnowacyjnych świadczonych przez akredytowane Instytucje Otoczenia Biznesu umożliwiające udoskonalenie metody produkcji oraz skuteczne wdrożenie w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy innowacji procesowej. W wyniku realizacji projektu możliwe będzie pozyskanie wiedzy z zakresu opracowania i i wdrażania informatycznego systemu zarządzania i planowania zasobów produkcji. Dodatkowo możliwe będzie sfinansowanie inwestycji początkowej i poprawa efektywności produkcyjnej w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy, co przyczyni się do zwiększenia wydajności realizacji zleceń/zadań, w tym produkcyjnych, oraz pozytywnie wpłynie na konkurencyjność przedsiębiorstwa i zwiększy wolumen sprzedażowy Wnioskodawcy.

 

Planowane efekty:

Wdrożenie w przedsiębiorstwie systemu zarządzania i planowania zasobów przedsiębiorstwa typu ERP usprawni procesy zamawiania, produkcji, sprzedaży, obsługi posprzedażnej oraz wyeliminuje papierowy obieg dokumentów Wdrożony system zapewni integrację danych z niezbędnymi do tego modułami posiadanego systemu. Dzięki automatyzacji procesów skróceniu ulegnie czas realizacji zleceń/zadań co podniesie efektywność pracowników, a co za tym idzie efektywność całego przedsiębiorstwa.

 

Wartość projektu:

1 521 700,00 (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset tysięcy 00/100 PLN)

 

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt:

748 500,00 (słownie: siedemset czterdzieści osiem tysięcy pięćset 00/100 PLN)