Aby powiększyć stronę wciśnij jednocześnie CTRL, oraz "+"
Aby pomniejszyć stronę wciśnij jednocześnie CTRL, oraz "-"

2.3.1. – stanowisko zrobotyzowane

 

Tytuł projektu:

Zakup proinnowacyjnych usług doradczych związanych z wprowadzeniem innowacji procesowej w przedsiębiorstwie poprzez wdrożenie specjalistycznego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego wyposażonego w system do monitorowania parametrów spawania

 

Nazwa programu:

Program operacyjny Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś Priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

 

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest skorzystanie z proinnowacyjnych usług doradczych w celu wdrożenia technologicznej innowacji procesowej w ramach zwiększenia zdolności produkcyjnych i wprowadzenia nowej metody tworzenia i świadczenia usług w firmie Roboty Przemysłowe Sp. z o.o.. W ramach usług pozyskana zostanie pomoc m.in. w uszczegółowieniu i ocenie wybranej ścieżki rozwoju związanej z wdrażaniem innowacji, identyfikacją i mapowaniem kluczowych procesów biznesowych związanych z wdrażaniem innowacji, doradztwem i pomocą w opracowaniu i przeprowadzeniu pilotażowego wdrożenia innowacji, szkoleniu w pełnym wdrożeniu oraz monitorowaniu efektów wdrożenia. W ramach projektu planowana jest także inwestycja początkowa w rzeczowe aktywa trwałe obejmująca zakup specjalistycznego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego wyposażonego w system do monitorowania parametrów spawania.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest pozyskanie doradztwa w ramach usług proinnowacyjnych świadczonych przez akredytowane Instytucje Otoczenia Biznesu umożliwiające zwiększenie możliwości produkcyjnych oraz skuteczne wdrożenie w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy innowacji procesowej. W wyniku realizacji projektu możliwe będzie pozyskanie wiedzy z zakresu budowy, integracji i wdrażania specjalistycznego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego wyposażonego w system do monitorowania parametrów spawania. Dodatkowo możliwe będzie sfinansowanie inwestycji początkowej i wprowadzenie do oferty nowych nieprodukowanych do tej pory w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych, co przyczyni się do zwiększenia wachlarza oferowanych produktów dopasowanych do potrzeb Klienta, oraz pozytywnie wpłynie na konkurencyjność przedsiębiorstwa i zwiększy wolumen sprzedażowy Wnioskodawcy.

 

Planowane efekty:

Wdrożenie w przedsiębiorstwie specjalistycznego zrobotyzowanego spawalniczego wyposażonego w system do monitorowania parametrów spawania umożliwi poszerzenie oferty dopasowanej pod konkretnego klienta. Możliwe będzie testowanie kilku technologii spajania i wybranie najbardziej optymalnej oraz możliwość testowania na jednym stanowisku detali wytworzonych z różnych materiałów (stale czarne, nierdzewne, aluminium, stale wysokowytrzymałe).Testowanie spawania detali oaz monitorowanie spawania na wdrażanym stanowisku poszerzy zakres oferowanych usług oraz produktów firmy. Zwiększy się atrakcyjność oraz konkurencyjność przedsiębiorstwa. Efektem wdrożenia będzie także podniesienie wydajności produkcji nowych stanowisk.

 

Wartość projektu:

1 827 780,00 (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt 00/100 PLN)

 

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt:

891 700,00 (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset 00/100 PLN)